Add Headings and they will appear in your table of contents.

VEDTÆGTER FOR

TROLLESKOVENS

GRUNDEJERFORENING

Stiftet den 22. oktober 1957

§ 1

Foreningens navn er ”Trolleskovens Grundejerforening”. Dens område omfatter Antilopevej, Bævervej, Bjørnevej, Chr. Petersensvej, Egernvej, Elefantvej, Elsdyrvej, Grævlingevej, Harevej, Hjortevej, Leopardvej, Løvevej, Niels Jensens Vænge, Okapivej, Pantervej, Rævevej og Tigervej, og dens hjemsted er Rørvig.

§ 2

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser indadtil som udadtil overfor myndigheder, vandværk, el-værk, Chr. Petersens bo, andre ejere af eller interessenter i Trolleskoven eller dele af denne mv., samt at administrere de fælles anlig­gender, der vedrører medlemmernes rettigheder og forpligtelser som ejere af parceller i det §1 omhandlende område.

§ 3

Enhver ejer af parceller udstykket fra de i § 1 nævnte matr. nr. er forpligtet til at være medlem af foreningen, uanset om pågældende er skødehaver eller ej. Medlemskabet begynder at løbe straks fra underskrift af købekontrakt eller skøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems forfald, indkaldes suppleanten efter de herom af bestyrelsen i dens forretningsorden fastsatte regler. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når begæring herom fremsættes af mindst to bestyrelses­medlemmer.

Afgørelser indenfor bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er det formandens eller – hvis denne ikke er til stede – næstformandens stemme, der gør udslaget.

Foreningens forhandlingsprotokol opbevares hos formanden. I protokollen indføres alle på bestyrelsesmøderne vedtagne beslutninger, der underskrives af de tilstede­værende besty­relsesmedlemmer ved mødernes afslutning.

§ 4

Det årlige kontingent til foreningens administration mv., som betales af hvert medlem for hver parcel han er ejer af, er det af generalforsamlingen til enhver tid på de ordi­nære ge­neralforsamlinger fastsatte beløb. Ved beregning af kontingentets størrelse vil der være at tage hensyn til parcellens størrelse, således at der sædvanligvis betales et kontingent for hver fulde 5.000 kvadratalen (ca. 1.950 m2).

Kontingentet, der ikke beregnes for mindre end et år, skal indbetales til kassereren én gang årligt senest en uge før generalforsamlingen det pågældende år.

Kommer et medlem i restance, opfordres det én gang skriftligt til at berigtige denne. Sker dette herefter ikke inden 14 dage, vil restancen med påløbne omkostninger blive overdraget til retslig inkasso.

Medlemmer, der overdrager deres ejendom, og som derved ophører at være med­lemmer, har intet krav på tilbagebetaling af medlemskontingentet eller om udbetaling af nogen andele af foreningens formue eller af de af foreningen eventuelt dannede fonde.

§ 5

Foreningens kasserer fører et medlemskartotek, der indeholder oplysning om medlemmenes navne og adresser. Medlemmerne opgiver ved indmeldelse deres bopæl og er forpligtet til at meddele kassereren om enhver adresse-forandring.

§ 6

Ethvert medlem er uden videre undergivet foreningens vedtægter, således som de til enhver tid er lovligt vedtagne på foreningens generalforsamlinger.

Dog kan der aldrig pålægges medlemmerne solidarisk ansvar for foreningens for­pligtel­ser, for hvilke medlemmerne kun hæfter pro rata med deres grund.

§ 7

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling, der afholdes i Odsherred én gang årligt inden midten af juni måned, indkaldes med 14 dages skriftligt varsel til hvert enkelt medlem. Dato for ordinær generalforsamling offentliggøres på foreningens hjemmeside senest to måneder før afholdelsen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning enten af bestyrelsen eller når mindst ¼ del og mindst 50 af foreningens medlemmer overfor bestyrelsen frem­sætter begæ­ring derom. Fremkommer en sådan begæring, vil ekstraordinær general­forsamling være at afholde senest 1 måned efter at begæringen er kommet bestyrelsen ved dennes formand i hænde.

Indkaldelser til generalforsamlinger skal indeholde oplysninger om dagsorden, og kun de forslag, der er optaget i denne, kan komme til behandling og afgørelse.

Forslag fra medlemmer må for at komme til behandling og afgørelse på generalforsamlingen være indsendt skriftligt til formanden for bestyrelsen og være kommet denne i hænde senest 4 uger før afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

Forslag, der skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling, må indgives på samme måde samtidig med begæring om generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og endeligt afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning.

Stemmeafgivningen finder sted ved håndsoprækning, med mindre mindst 10 med­lemmer forlanger skriftlig afstemning.

Adgang til og stemmeret på foreningens generalforsamlinger er betinget af, at kontin­gent til foreningen er betalt før generalforsamlingens afholdelse. Sidste gyldige kon­tingent-kvittering skal medbringes og på forlangende forevises.

Hvert medlem har én stemme pr. parcel, som medlemmet ejer.

For umyndige eller medlemmer, der er ude af rådighed over deres bo, kan værge eller kurator give møde, således at denne deltager i forhandlingerne og afgiver stemme. På tilsvarende måde kan medlemmer lade sig repræsentere ved fuldmagt. Et medlem kan dog højst repræsentere to andre medlemmer. Et ikke-medlem, der møder som værge, kurator eller fuldmægtig, kan kun repræsentere én grundejer. Repræsentation ved værge eller fuldmagt er kun lovlig, når skriftlig meddelelse herom med behørig doku­mentation er tilstillet bestyrelsen ved dens formand senest 8 dage før generalforsam­lingens afhol­delse.

§ 8

Dagsorden til de ordinære generalforsamlinger skal indeholde følgende punkter:

1. Beretning om foreningens virke for det forløbne år

2. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år med revisionspåtegning

3. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmer

4. Valg af formand eller kasserer

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse

6. Valg af revisorer og suppleanter for disse

7. Eventuelt

Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal blandt de frem­mødte.

Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandringer af foreningens vedtægter, kræves at mindst 2/3 af foreningens parceller er repræsenteret, og at beslutningerne vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Er det fornødne antal medlemmer ikke repræsenteret, indkaldes inden 8 dage med sædvanligt varsel en ny generalforsamling, der da er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger indføres i et beslutningsreferat, som underskrives af dirigenten og bestyrelsens formand.

Medlemmerne gøres bekendt med indholdet af beslutningsreferatet ved opslag på foreningens hjemmeside.

§ 9

Foreningens daglige ledelse varetages af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på fem medlemmer. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer samt to andre bestyrel­sesmedlemmer.

Eventuelt vederlag til et eller flere af bestyrelsens medlemmer fastsættes af generalforsam­lingen.

Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Valg af formand og kasserer gælder for to år, således at de afgår skiftevis hvert andet år.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur, på den ene ordinære generalforsam­ling et, på den næste generalforsamling to medlemmer. Som suppleanter til bestyrel­sen vælger generalforsamlingen hvert år to medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer, herunder formand, kasserer og suppleanter, kan genvælges.

På den ordinære generalforsamling vælges to revisorer samt en revisor-suppleant. De afgår hvert år, men kan genvælges.

§ 10

Udover at varetage foreningens daglige ledelse påhviler det bestyrelsen at påse, at bebyg­gelsen i foreningens område samt parcellernes anvendelse, beplantning og ved­ligeholdelse ikke strider imod de på området tinglyste deklarationer og servitutter. Til sikring heraf er medlemmerne forpligtet til at fremlægge dokumentation for myndighedernes godkendelse på forlangende fra bestyrelsen.

Manglende godkendelse af et byggeri eller planerne herfor medfører pligt for vedkommende medlem til eventuelt at ændre byggeriet eller planerne, så­ledes at myndighedernes efterføl­gende godkendelse kan opnås. Udgifterne og omkost­ningerne ved sådanne ændringer er foreningen uvedkommende, ligesom alle besty­relsens omkostninger, herunder udgifter til advokatsalær og andre sagsomkostninger mv., som bestyrelsen måtte have for at få medlem­merne til at opfylde deres forplig­telser i henhold til denne bestemmelse, afholdes af vedkom­mende medlem.

Veje og rabatter, der – efter bestyrelsens skøn - beskadiges i forbindelse med en grundejers byggeri, er den pågældende grundejers ansvar og udgifterne til reetablering af det ødelagte påhviler den enkelte grundejer.

§ 11

Bestyrelsen har den daglige ledelse af alle foreningens anliggender og antager fornø­den juri­disk, teknisk og eventuel revisionsmæssig bistand. Bestyrelsen kan ikke forpligte for­eningen ved gældsstiftelse uden generalforsamlingens bemyndigelse; dog må helt nødvendige om­kostninger til foreningens drift besluttes af bestyrelsen.

Alle foreningens retshandler kan gyldigt foretages af formanden eller – i tilfælde af dennes forfald – af næstformanden i forbindelse med et af bestyrelsens øvrige med­lemmer, efter at sagen på lovlig vis er vedtaget på et bestyrelsesmøde.

§ 12

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen mangfoldiggør regnskabet og udsender det til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Til forelæggelse for generalforsamlingen til godkendelse udarbejder bestyrelsen en regn­skabs- og revisionsinstruks til brug for foreningens kasserer og revisorer.

§ 13

Uanset hvad der i disse vedtægter måtte være bestemt om ændring af vedtægterne, kan den herved stiftede forening ikke opløses, så længe der påhviler foreningen som sådan gældsforpligtelser eller andre forpligtelser.

Forslag til foreningens opløsning kan kun fremsættes af bestyrelsen eller mindst ¼ af foreningens medlemmer. Afstemning om foreningens opløsning finder i øvrigt sted efter reglerne for vedtægtsændringer.

I tilfælde af beslutning i overensstemmelse med foranstående om foreningens opløs­ning, træffes der samtidig beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue.

BESTYRELSEN, Maj 2018