Velkommen

Velkommen til hjemmesiden for Trolleskovens Grundejerforening.  

Foreningen varetager næsten 350 medlemmers interesser i et af de skønneste sommerhusområder i Odsherred.

På de følgende sider kan man læse om:

Seneste nyt:


Generalforsamling 2024  

Generalforsamling afholdes langfredag den 29. marts 2024 kl. 10:30 på Rørvig Centret. Indkaldelse og andet materiale kan findes under "Generalforsamling". 


Retssagen 

Vi tabte retssagen grundet vores mangelfulde tinglysning, som ifølge Landsretten ikke fratog os ansvaret for eventuelle stoppede rør.  I vores tinglysning af rørene står, at der ikke må være beplantning på eller nær vores afvandingsrør. Ifølge Landsretten er beplantning noget, som kræver en aktiv handling fra grundejerens side. Hvis der i vores tinglysning havde stået bevoksning, så havde vi vundet sagen. Det er korrekt, at det stoppede rør var grundet bevoksningen, da grundejeren næppe havde plantet træet, som stod på røret. Vi har om ikke andet fået klarhed for, at vores tinglysning ikke har den store værdi. Det må vi så tage til efterretning og handle derefter. Vi må nok erkende, at vi skal til at gøre noget ved rørene, idet de er mere end 50 år gamle, og man ved, at de har en begrænset holdbarhed på ca 60 år. Den eneste løsning er at indsætte en forring i plastik. Det er en relativ dyr omgang, men ”sokken” har også den fordel, at der ikke kan vokse rødder igennem den. 


Hov Vig Pumpelaug

Odsherred kommune prøver på at få oprettet et pumpelaug, som skal sænke vandstanden på den anden side af Rørvigvej, idet grundende her ligger meget lavt med grundvandet kun 30 cm nede.  Det er en relativ dyr løsning, som vi mener burde være i kommunalt regi, men Odsherred kommune prøver på at tørre omkostningen af på sommerhusejerne. Trolleskovens grundejerforening har ingen nytte af vandstandssænkningen, da der er alt for langt hen til pumpen. Desuden vil man kun sænke vandstanden ca. 50 cm., hvilket ikke vil hjælpe os i Trolleskoven. Kommunen har anslået, at oprettelsen vil koste os ca. 3.200 kr. pr. grundejer. Driftsudgifterne er ukendte, og oprettelsen kan let stige til mere end det dobbelte grundet en evt. ekstra pumpe og andre opstartsomkostninger. Vi mener ikke, at Trolleskovens grundejerforening skal være medlem, hvorfor vi har anket kommunens beslutning til Nævnenes Hus ud fra, at vi kun kan tvinges ind i et Pumpelaug, hvis vi har nytte af pumpen. Det er Nævnenes Hus, som kan pålægge kommunen at fritage os fra pumpelauget.   

Læs mere på kommunens hjemmeside www.odsherred.dk/hovvig


Cykling kun tilladt på hovedstierne i vores skov - Sandflugtsplantagen

Naturstyrelsen har sat skilte op i skoven for at minde os om, at cykling kun er tilladt på hovedstierne for beskyttelse af den unikke natur med klitter og af hensyn til dyrelivet.

Hjertestarter på hjørnet af Tigervej/Elefantvej

Som besluttet på Generalforsamlingen 2020 har bestyrelsen sørget for opsætning af fælles hjertestarter.