Referat

Se venligst link til PDF-version nederst på siden.


Referat Generalforsamling 2019

Langfredag, den 19. april 2019 kl. 10.30-12.00
Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, Rørvig


25. april 2019

Der var fremmødt 46 stemmeberettigede deltagere i generalforsamlingen.

Formand Tove Willkan; Chr. Petersensvej 15 bød velkommen.
Jørgen Fjordvald; Bjørnevej 21, blev valgt som dirigent.
Niels Milo Poulsen; Tigervej 44, blev valgt som referent.

Et medlem havde ikke modtaget indkaldelsen rettidigt. Der blev svaret, at det er dato for poststemplet, der afgør, om generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne, hvilket der var enighed om.

1. Beretning om foreningens virke for det forløbne år

Tove Willkan gennemgik den fremsendte beretning.

Christian Sørensen; Chr. Petersensvej 61 spurgte til et fremsendt forslag om vejrenovering, skiltning og Fibia. Tove Willkan svarede på de fremsatte spørgsmål.

Kim Birkedal; Rævevej 10 spurgte til bestyrelsens habilitet i fht Fibia.  

Der blev svaret, at bestyrelsen ikke har særlige aftaler med Fibia, men alene har formidlet det tilbud, som Fibia har fremsendt. Det er de enkelte grundejere selv, der er ansvarlige for de aftaler, de har indgået med Fibia.

Janne Mullit; Chr. Petersensvej 69 spurgte til en grund, hvor træerne var vokset ud over vejen og hvem, der er ansvarlig for, at det bliver beskåret. Der blev svaret, at det er grundejerens ansvar at få beskåret træer, der går ud over vejen.

Søren Elkjær; Leopardvej 3 spurgte ligeledes til grundejernes ansvar og herunder også ”Takt og Tone”, der bliver formidlet via ejendomsmæglere.

Lars Lading, Elefantvej 17 henviste til, at man bør få kommunen til at gå ind, hvis der er grundejere, der ikke lever op til deres forpligtelser.

En grundejer, Pantervej 8, spurgte til muligheden for at sætte fartbegrænsende skilte op i Trolleskoven. Der blev svaret, at det tidligere har været undersøgt og bl.a. kræver politiets tilladelse.

Herefter blev formandens beretning godkendt.

Se Bilag 1. Formandens beretning for 2018

2. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år med revisionspåtegning

Allan Thaysen, Chr. Petersensvej 19 gennemgik det fremsendte regnskab.

Der var enkelte spørgsmål til vejrenoveringer og vejenes tilstand. Tove Willkan svarede på de forskellige spørgsmål.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Se Bilag 2. Regnskab 2018

3. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmer

Allan Thaysen fremlagde det fremsendte budgetforslag.

Bestyrelsen foreslår et kontingent for 2020 på kr. 200,-

Bestyrelsens forslag til budget er indeholdt i:

Bilag 3. Vejbudget 2019-21
Bilag 4. Budgetter 2019-20

Budgetforslaget blev godkendt.

4. Valg af formand eller kasserer

Den konstituerede formand Tove Willkan; Chr. Petersensvej 15 er på valg og er villig til at fortsætte som formand, hvilket bestyrelsen støtter.

Tove Willkan blev enstemmigt valgt.

Kasserer Daniel Dam, Hjortevej 25 ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen.

Revisor John Harting Nielsen, Elefantvej 15 er villig til at opstille som konstitueret kasserer, hvilket bestyrelsen støtter.

John Harting Nielsen blev enstemmigt valgt som konstitueret kasserer for 1 år.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse

På valg er bestyrelsesmedlem Niels Milo Poulsen; Tigervej 44, som ikke ønsker genvalg.

Lars Lading; Elefantvej 17 opstillede som bestyrelsesmedlem og blev enstemmigt valgt som erstatning for Niels Milo Poulsen.

Allan Thaysen; Chr. Petersensvej 19 ønsker af personlige årsager at trække sig fra bestyrelsesarbejdet før tid.

Jørgen Sperup; Tigervej 46 opstillede som konstitueret bestyrelsesmedlem og blev enstemmigt valgt for 1 år som erstatning for Allan Thaysen.

De nyvalgte bestyrelsesrepræsentanter følger valgperioden for de medlemmer de erstatter.

Suppleant Jørgen Fjordvald; Bjørnevej 21 er villig til genvalg, hvilket bestyrelsen støtter.

Jørgen Fjordvald blev enstemmigt genvalgt som suppleant.

Anne-Marie Otto; Elefantvej 8 opstillede som suppleant og blev enstemmigt valgt som erstatning for Marianne Bjerre.

6. Valg af revisorer og suppleanter for disse

Revisor Søren Peter Elkjær; Leopardvej 3 er villig til genvalg, hvilket bestyrelsen støtter.

Søren Peter Elkjær blev enstemmigt genvalgt som revisor.

Revisor John Harting Nielsen; Elefantvej 15 er som anført ovenfor valgt som konstitueret kasserer.

Hans Henrik Hansen; Hjortevej 17 (?) opstillede som revisor og blev enstemmigt valgt.

Revisorsuppleant Villy Jørgensen; Elefantvej 20 er villig til genvalg, hvilket bestyrelsen støtter.

Villy Jørgensen blev enstemmigt valgt som revisorsuppleant.

7. Eventuelt

Der var spørgsmål til Fibia og genopretning af de veje, der er beskadiget. Der blev opfordret til at samle dokumentation for eventuelle skader, som Fibia lover at genoprette.

Willie Kjær, Bjørnevej 22, gjorde opmærksom på de servitutter, der gælder i Trolleskoven og henviste til at svar på mange af de spørgsmål, der bliver fremsat i generalforsamlingen, kan findes der.

Der blev spurgt til skiltning og udskiftning heraf. Skilte, der trænger og fx er væltet, bliver udskiftet med det samme. Mange skilte kan renses.  Bestyrelsen vil følge op med flere skilte, der kan blive skiftet, hvis det er nødvendigt.

Der blev spurgt til, hvilket materiale, der anvendes ved vejrenoveringer. Bestyrelsen hører vores vejmand ad, om det er muligt at blande ler i det stabilgrus, der anvendes.


Referatet godkendt_______________ _________________

Tove Willkan Jørgen Fjordvald
Formand         Dirigent


_________________

Niels Milo Poulsen
Referent


Ċ
Webmaster Trolleskoven,
29. apr. 2019 12.05