1. Formandens beretning

Bilag 1

Formandens Beretning for 2018

Møder Der har i årets løb været fokus på veje, Fibia, buske, træer, rabatter, samt andre småsager.

Fibernettet Fibernettet er nu er etableret.

Det har været forholdsvis gnidningsfrit, nogle veje  og rabatter er dog blevet mere medtagne end andre. Når græsset  begynder at gro igen , vil det dog snart ikke kunne ses.

Der forestår afsluttende gennemgang af vejene med selskabet her i foråret  samt et årseftersyn i 2020

Veje, brønde m.m. Brønden på Tigervej: Arbejdet er sat i gang  for længe siden, men da rørene under Rørvigvejen samt brønden på modsatte side er faldet sammen, afventer vi kommunens udbedring af det. Der er ikke risiko for oversvømmelse ifølge eksperterne. Vejene gennemgås igen, når Fibia har udbedret deres del af det.

Afvanding – her er intet nyt.

Der er udarbejdet  en oversigt over, hvilke vejskilte der skal skal skiftes, så der en del, der bliver skiftet henover foråret.

Pileurt Vær opmærksom på om denne plante befinder sig på jeres grund. Den er invasiv og skal bekæmpes

Naturarrangement Der har været afholdt et  naturarrangement, en dejlig fugletur i Hovvig en tidlig juni morgen. Der var ca. 20 deltagere og en meget inspirerende ornitolog stod for turen ud gennem området.

Foreningen Her har været mange grundejere, der har solgt / købt sommerhus eller overdraget det til familiemedlemmer.

Det har også betydet øget aktivitet i ombygning og nybyggeri og dermed også fældning af træer m.m. samt øget kørsel  på vejene med store lastbiler .

Ejendomsmæglere uddeler ”Takt og Tone” hvori der står beskrevet, hvordan vi passer bedst muligt på vores område,

Der er fokus på bevarelsen af skovområdet

FSNR Vi er medlem af Fritidshusejernes sammenslutning i Nykøbing-Rørvig .

I denne gruppe arbejdes der bl.a.  med trafikregulering på Rørvigvejen, kystsikring, invasive planter, afvanding samt andre aktuelle emner.

Mail adresser Vi efterspørger stadig mail adresser, så hvis ikke man har opgivet sin mail adresse, kan det gøres til kassereren på kasserer@trolleskoven.dk

Ċ
Formand Trolleskoven,
4. apr. 2019 14.24