1. Formandens beretning

Bilag 1

Formandens beretning 2019

Foreningen 

Foreningen blev etableret i 1957. Der er pt. 344 medlemmer. Medlemskab er obligatorisk for alle grundejere i Trolleskoven ifølge servitutter for området.

Vi byder velkommen til de mange nye medlemmer, som er tilkommet i 2019. Omsætningen af huse i området har været stigende og adskillige nye huse er opført.

Bestyrelsens aktiviteter i det forløbne år

Bestyrelsen har afholdt fem bestyrelsesmøder med fokus på veje, skilte, afvanding, træbeskæring og sikkerhed, reetablering efter nedgravning af fibernet, overholdelse af servitutter, mulig mindre ændring af Trolleskovens område samt elektronisk kontakt til medlemmerne. Der er desuden afholdt to bestyrelsesmøder efter den oprindeligt planlagte dato for Generalforsamlingen.

Foreningens formand Tove Willkan har af personlige årsager valgt at fratræde ved udgangen af februar. Næstformanden Lars Lading er derfor fungerende formand til og med denne generalforsamling.

Vejenes tilstand

Trolleskoven har både grusveje og asfaltbelagte veje. Der er aftale med Rørvig Skov- og Maskinteknik om vedligeholdelse. Flere rabatter er blevet opkørte både i forbindelse med nybyggerier, men også på grund af manglende træbeskæring, der medfører at større køretøjer har vanskeligt ved at passere. Flere af grusvejene trængte til udbedring hvilket vi har anmodet vor vejentreprenør om at foretage og det skulle nu være gjort. Vi har også rettet henvendelse til flere grundejere om at udbedre vej-rabatter efter byggeri. Ydermere har vi har også anmodet nogle grundejere om at sørge for beskæring mod vejen jf. kommunens anvisninger. Bestyrelsen skal igen opfordre grundejerne til beskæring af beplantning, så den af kommunen foreskreven frie profil bliver opretholdt. Asfaltvejene er i det væsentlige i acceptabel tilstand dog således at rødder flere steder forårsager bump på vejene. Det kan blive nødvendigt at rodbeskære eller fælde enkelte træer.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at området mellem skelpæle og vej kun må være beplantet med græs.

Mange vejskilte er udskiftet, idet adskillige har været i en ulæselig tilstand.

Tigervej op mod Rørvigvej er langt om længe blevet renoveret efter vejsænkning pga. defekt brønd/afvandingsrør. Forsinkelsen af arbejdet skyldtes at betaling af udgifter skulle afstemmes med kommunen og grundejerforeningen syd for Rørvigvejen.

Servitutter og byggetilladelser

Bestyrelsen har også i år fået adskillige henvendelser fra medlemmer, som finder, at ikke alle grundejere respekterer de servitut-bestemte krav om at opretholde et skovpræget fritidsområde og at bebyggelser skal falde naturligt ind i dette område. Bestyrelsen har derfor anmodet om et møde med kommunens ansvarlige for udstedelse af byggetilladelser, idet vi ønsker at kommunen ved udstedelse af byggetilladelser sikre at servitutter for Trolleskoven bliver overholdt. Kommunen er netop (maj 2020) vendt tilbage. Efter en længere diskussion er den foreløbige konklusion følgende:
  • Ved udstedelse af byggetilladelser ser Odsherred Kommune kun på servitutter, hvor kommunen har påtaleret. Dette er tilfældet for den generelle servitut for Trolleskoven (oprindeligt var det Holbæk Amt).
  • Kommunen vil kun bringe bestemmelser i anvendelse hvis den finder, at de kan holde ved en retssag. Kommunen mener Trolleskovens servitutbestemmelser er for svage – ikke konkret nok.
  • Skal der rejses en sag gøres dette bedst via en konkret tilladelse (eller mangel på samme). Bestyrelsen undersøger mulighederne nærmere.
Efterfølgende er vi blevet opmærksom på, at det daværende ”Fredningsnævnet for Vestsjællands amt” tidligere har inspiceret området og påpeget forhold, som ikke var i overensstemmelse med servitutterne for området Man håber at forholdene kan bringes i overensstemmelse med servitutterne ved henstillinger til de relevante grundejere. Det anføres også at ”Nævnet må forbeholde sig at benytte tvangsmidlerne, naturfredningsloven indeholder.” Om den tidligere praksis kan få indflydelse på kommunens nuværende holdning søges afklaret. Reglerne om, at kunstige hegn som hovedregel ikke må opsættes er ret klare.

Bestyrelsen overvejer, om vi skal anmode kommunen om udtaleret i forbindelse med ansøgninger om nybyggeri. Dette forudsætter dog at bestyrelsen råder over de nødvendige kvalifikationer og kan afsætte tid til opgaven.

Afvanding og grenaffald

Bestyrelsen er ikke bekendt med problemer i Trolleskoven pga. tilstoppede drænrør. Vandaflednngskanaler skal ifølge vandløbsloven holdes ved lige. Dette gælder for vandafløb på både offentlige og private områder. Det er derfor ikke tilladt at opfylde grøfter med haveaffald. Nogle grundejere er ikke opmærksomme på dette forhold og anmodes derfor om af fjerne haveaffald, som de har smidt i vandafledningsgrøfter.

Trolleskoven har vandafledning via et rørsystem, som løber ud i Hov Vig. Der er desværre opstået en sag med en grundejer i området syd for Rørvigvejen. Vedkommende mener, at vand på hans grund skyldes tilstopning i vores rørledning. Det er en ret kompliceret sag med et krav fra grundejeren. Bestyrelsen har engageret en advokat til at håndtere sagen. Vi har også indhentet tilbud på en renovering af rørledningen med en såkaldt ”strømpe”, der skulle sikre en – stort set – tilsynsfri funktion de næste mange år. Omkostningerne ved en sådan renovering kan dog beløbe sig til næsten kr. 0,6 mio. Vi er af den opfattelse, at i givet fald bør udgifterne deles med grundejerforeningen syd for Rørvigvejen, idet det påhviler grunderejerne der at friholde området over rørledningen for beplantning, der kan medføre indtrængning af rødder i rørsamlingerne. Det påpeges, at vandstanden ved rørets udløb under højvande kan ligge over udløbets niveau.

Kommunens overvejelser vedrørende afvanding til Hov Vig har tilsyneladende ikke medført yderligere aktiviteter fra kommunens side.

Retablering efter nedgravning af fibernet

De nedgravede fibre er beskyttet af en kraftig plaststrimmel, som dog flere steder stikke op af jorden. Det kan være få cm eller helt op til en meter. Gentagende henvendelser til Fibia har ikke løst problemet, men Fibia har anerkendt at det er deres ansvar. Der er taget foto af udvalgte tilfælde, som er sendt til Fibia. Bestyrelsen vil gerne have oplysninger fra grundejere, som har problemer med manglende nedgravning eller afskæring af beskyttelse strimlerne. Flere grundejere har dog selv løst problemet.

Elektronisk kontakt med medlemmerne

Udgifterne ved fremsendelse af papir-post er steget dramatisk i de senere år. Derfor ønsker bestyrelsen, at alle udsendelser kan ske via e-mail – og især indkaldelse til Generalforsamling. Elektronisk indkaldelse er forenelig med foreningens vedtægter, men en række medlemmer har ikke oplyst en e-mail adresse. Bestyrelsen har derfor udfærdiget en skrivelse og omdelt denne til de 98 medlemmer for hvem vi ikke har en e-mailadresse. En del adresser er efterfølgende blevet oplyst, men bestyrelsen opfordre kraftigt alle, der ikke har oplyst en e-mail, til at gøre dette. Såfremt man ikke kan eller vil modtage elektronisk post, skal en aftale indgås med foreningens kasserer.

Trolleskovens område

En grundejer med udkørsel til Rørvigvejen har ønsket udkørsel til Niels Jensens Vænge. Dette har bestyrelsen accepteret under forudsætning af at det tinglyses at grundejeren skal være medlem af Trolleskovens Grundejerforening og dermed overholde regler og servitutter for foreningen. Den nødvendige tinglysning skulle nu være gennemført (maj 2020).

Indbrud i sommerhuse

Der har desværre været indbrud i flere sommerhuse i området. Bestyrelsen igangsætter Nabohjælp, som forhåbentlig kan virke afskrækkende i relation til indbrud. Der henvises i øvrigt til vejledninger fra Det Kriminalpræventive Råd.

Medlemsaktiviteter

Der har ikke været afholdt nogen aktiviteter i 2019.

Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing Rørvig (FSNR)

Trolleskovens Grundejerforening er medlem af FSNR. Bestyrelsen har diskuteret grundlaget for vort medlemskab. Vi finder, at vi har for lille indflydelse i forhold til vor størrelse og at grundlaget for økonomiske dispositioner i FSNR bør undersøges nærmere. Vi finder derfor, at medlemskabet bør diskuteres på generalforsamlingen.

Forretningsorden for bestyrelsen

Der er udarbejdet og vedtaget en forretningsorden for bestyrelsen, idet dette kræves iflg. vedtægterne.

Økonomi

Foreningen har en sund økonomi. Opkrævningen for 2019 er betalt af alle medlemmer på nær én. Bestyrelsen har undersøgt mulighederne for at undgå rentebetaling for indestående i bank, men har resolveret at omkostninger og risici ikke retfærdiggør en omlægning af foreningens midler. Udgifterne har været noget større end budgetteret primært pga. udgifter til brønd ved Tigervej. Det fastsatte kontingent vedtaget på generalforsamlingen i 2018 på 200 kr. betyder, at formuen reduceres med ca. 70.000 kr./år. Formuen udgør aktuelt 525.000 kr. Hvis formuen skal fastholdes vil kontingentet skulle øges til 500 kr./år. Der henvises i øvrigt til Kassererens aflæggelse af regnskab for 2019.

Opgaver i 2020

Følgende aktiviteter forventer bestyrelsen at arbejde med i 2020:
  • Opfølgninger på verserende sager
  • Relationer til kommunen
  • Relationer til tilstødende grundejerforeninger herunder FSNR
  • Medlemsaktiviteter: Naturvandring i Trolleskoven?,
  • Opdatering af ”Takt og Tone”
  • Arbejdsdeling i bestyrelsen
Ċ
Jørgen Sperup,
16. aug. 2020 12.57